Verhuur spinnewielen

Heb je vroeger leren spinnen en wil je de draad weer oppakken, of wil je een spinnewiel uitproberen, dan is huren van een spinnewiel voor jou misschien een optie.
Er zijn twee soorten spinnewielen te huur; enkeltraps en dubbeltraps. Op beide soorten spinnewielen kun je fijn spinnen.

Het is mogelijk om gewassen en gekaarde schapen- of alpacawol te kopen bij Nieuw Vermaak, zodat je direct aan de slag kunt. Voordat je een spinnewiel meeneemt krijg je nog uitleg. De werkbeschrijving wol bewerken geeft je veel informatie over wol wassen, kaarden en spinnen. Op het aanmeldformulier kun je aangeven of je deze werkbeschrijving mee wilt bestellen.

Enkeltraps spinnewiel

De enkeltraps spinnewielen zijn van het merk Louët, type S10. De Louët spinnewielen zijn allemaal uitgerust met een wolhaspel, een twijnrek en 3 klossen. Een Louët spinnewiel met één trappedaal belast je lichaam éénzijdig. Je kunt, zeker als je niet meer piepjong bent, wat stijf worden als je lang achter elkaar spint.

De huurprijs van een Louët spinnewiel bedraagt €9,- per dag of €40,- per week (borg 50,-).

Dubbeltraps spinnewiel

Het dubbeltraps spinnewiel is van het merk Ashford type Kiwi 3. Dit spinnewiel is uitgerust met een twijnrek en 3 klossen. De pedalen van het Ashford spinnewiel zijn opklapbaar, zodat het wiel gemakkelijk mee te nemen is in de bijgeleverde tas. Een Ashford spinnewiel is comfortabeler als je lang achter elkaar wilt spinnen, omdat je met twee benen aan het werk bent.

De huurprijs van een Ashford spinnewiel bedraagt €15,- per dag of €82,50 per week (borg €150,-).

Het borgbedrag ontvang ik graag contant in een enveloppe met je naam, adres en telefoonnummer er op.

Interesse? Aanmeldformulier spinnewiel huren

Artikel 1: Definities

 1. Verhuurder: Nieuw Vermaak in persoon Nicolien van Vliet, gevestigd in Hoogblokland, Dorpsweg 86a, KVK nummer 69250944.
 2. Huurder: de wederpartij van Nieuw Vermaak of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Nieuw Vermaak een overeenkomst sluit met betrekking tot het leveren van een spinnewiel.
 3. Overeenkomst: met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst gesloten tussen de huurder en verhuurder.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten.
 2. Alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door de huurder en verhuurder is overeengekomen, kan er afgeweken worden van deze voorwaarden.

Artikel 3: Huurovereenkomst en betaling

 1. De huurovereenkomst wordt in overleg tussen de huurder en verhuurder schriftelijk vastgelegd. Dit doet de huurder door op de website een formulier in te vullen. Elektronische berichten volstaan hiervoor ook.
 2. Door het akkoord gaan met de overeenkomst geeft de huurder tevens te kennen bekend te zijn met deze algemene voorwaarden “verhuur spinnewiel” Nieuw Vermaak.
 3. De verschuldigde betaling dient minimaal 2 dagen voor aanvang van de huurovereenkomst aan de verhuurder te zijn voldaan. Tenzij tussen beide partijen een andere regeling overeengekomen is.
 4. Bij het huren van het spinnewiel wordt een bedrag aan borg betaald. Dit bedrag wordt in kas gehouden en geretouneerd als het spinnewiel in dezelfde staat waarin het werd verhuurd wordt ingeleverd.
 5. Indien bij het inleveren van het spinnewiel gebreken worden opgemerkt die het gevolg zijn van oneigenlijk gebruik, zal de verhuurder de ontstane schade verhalen op de huurder.

Artikel 4: Omvang van het gehuurde

 1. De verhuurder stelt een goed werkend spinnewiel van het merk Louët (enkeltraps), of van het merk Ashford (dubbeltraps) beschikbaar ter beschikking aan de huurder.
  De spinnewielen zijn inclusief:

  • twijnrek,
  • 3 klossen,
  • wolhaspel (alleen bij het Louët spinnewiel)

Artikel 5: Annulering overeenkomst door de huurder

 1. De huurder dient een annulering schriftelijk en/of telefonisch door te geven.
 2. Annuleren van de overeenkomst kan zonder kosten tot 2 dagen voor de afgesproken aanvang van huur. Na deze termijn wordt de volledige huurprijs in rekening gebracht.

Artikel 6: Annulering overeenkomst door de verhuurder

 1. Verhuurder is gerechtigd bij niet naleving van deze algemene voorwaarden “Verhuur spinnewielen” door de huurder, de overeenkomst eenzijdig op te zeggen en het gehuurde terug te vorderen. In een dergelijke situatie kan de verhuurder niet gehouden worden aan restitutie van reeds voldane huurgelden.
 2. Na annulering van de overeenkomst door de verhuurder, wordt het te veel vooruit betaalde tarief van huur door de verhuurder uiterlijk binnen 7 dagen aan de huurder terugbetaald.

Artikel 7: Aansprakelijkheid/schade/gebreken

 1. De verhuurder draagt zorg voor het onderhoud van het spinnewiel en zal zich inspannen om mogelijke gebreken ontstaan tijdens de huurperiode te verhelpen.
 2. De huurder gebruikt het spinnewiel en toebehoren waarvoor het bestemd is; het spinnen, twijnen of haspelen van wol.
 3. De huurder mag het spinnewiel alleen inzetten voor eigen gebruik en niet uitlenen aan derden.
 4. De huurder meldt alle ontstane gebreken aan het spinnewiel of toebehoren zo snel mogelijk aan de verhuurder.
 5. Schades worden verrekend met de betaalde borg. Mochten de kosten hoger zijn dan het borgbedrag, dan worden de meerkosten in rekening gebracht bij de huurder.
 6. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade.
 7. In geval de verhuurder niet, niet tijdig of niet behoorlijk in staat is om aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen door overmacht, dan is de verhuurder niet aansprakelijk voor door de klant geleden schade.

Artikel 8: Toepasselijk recht

 1. Op deze overeenkomst tussen verhuurder en huurder is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd.
 2. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden worden aangemerkt als vals onredelijk, dan blijven de overige bepalingen nog steeds van kracht.

Artikel 9: Overig/inleveren spinnewiel

 1. Verhuurder behoudt zich het recht om tarieven te wijzigen.
 2. De huurder levert het spinnewiel inclusief alle uitgeleende toebehoren en met lege klossen uiterlijk op de dag van aflopen van de huurtermijn in. Bij het niet kunnen nakomen van de afspraak brengt de huurder de verhuurder hiervan minimaal 2 kalenderdagen voor de afgesproken einddatum op de hoogte. Tijdens dit contact wordt een nieuwe datum afgesproken waarop het spinnewiel wordt ingeleverd.
 3. Indien het inleveren van het spinnewiel, zonder overleg, langer dan 72 uur wordt uitgesteld, zal de verhuurder een week huur doorberekenen aan de huurder. Deze week huur wordt verrekend met de borg.
 4. Onderdelen van het spinnewiel mogen niet worden behandeld met olie of vet.
 5. Het spinnewiel en de toebehoren worden op een zodanige manier vervoerd dat er geen schade ontstaat tijdens het vervoer.