Algemene voorwaarden workshops

Artikel 1: Definities

 1. Nieuw Vermaak: Nicolien van Vliet, gevestigd in Hoogblokland, Dorpsweg 86a, KVK nummer.69250944
 2. De klant: de wederpartij van Nieuw Vermaak of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Nieuw Vermaak een overeenkomst sluit met betrekking tot het leveren van producten en/of diensten. Verder wordt verstaan onder de klant de opdrachtgever, organisator, initiatiefnemer, contactpersoon of bevoegd vertegenwoordiger van de organisatie van het bedrijf dan wel alle deelnemers aan door Nieuw Vermaak georganiseerde workshops.
 3. De overeenkomst: met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst gesloten met Nieuw Vermaak. Deze overeenkomst heeft betrekking op de producten en/of diensten van Nieuw Vermaak.
 4. Activiteit: de door Nieuw Vermaak aangeboden workshops waarbij ook producten worden geleverd.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle georganiseerde workshops.
 2. Alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door de klant en Nieuw Vermaak is overeengekomen, kan er afgeweken worden van deze voorwaarden.

 

Artikel 3: Inschrijving Workshops en betaling

 1. Alle workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
 2. De inschrijving geschiedt schriftelijk in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen. Na inschrijving ontvangt de klant een schriftelijke ontvangstbevestiging.
 3. De betaling voor de workshops geschiedt door vooraf of na afloop van de workshop de totaalsom te voldoen.
 4. Zodra een workshop volgeboekt is wordt de inschrijving gesloten en is het niet meer mogelijk om een plek te boeken.
 5. Door inschrijving verklaart de klant akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

 

Artikel 4: Afmelden door de klant

 1. De klant meldt zich schriftelijk of telefonisch af.
 2. Indien de klant niet verschijnt tijdens de workshop zonder daarover een mededeling te doen, krijgt de klant alsnog een factuur.

 

Artikel 5: Annulering van de workshop

 1. Nieuw Vermaak is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop te annuleren. Hiervan ontvangt de klant uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.
 2. Nieuw Vermaak is gerechtigd bij ziekte van haarzelf of een vervanger de aangeboden workshop te annuleren.
 3. Het is de klant gehouden om in geval van annulering af te zien van de workshop.

 

Artikel 6: Het verrichten van diensten

 1. Nieuw Vermaak zal bij de uitvoering van de workshops op eigen wijze en naar eigen inzicht bepalen hoe de uitvoering tot stand komt.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. Nieuw Vermaak is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid van schade, die voort komt of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
 2. Nieuw Vermaak kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade door de door Nieuw Vermaak geleverde producten en incidenten tijdens de workshops veroorzaakt door de klant of een derde persoon.
 3. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van workshopleider van Nieuw Vermaak aanvaardt Nieuw Vermaak geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of schade aan eigendommen, zoals kleding, van klanten, deelnemers en derden. Nieuw Vermaak aanvaard ook geen aansprakelijkheid voor gevolgschade.
 4. De klant vrijwaart Nieuw Vermaak voor alle aansprakelijkheid van derden wegens door hen geleden schade door de door Nieuw Vermaak geleverde diensten of producten.
 5. Is Nieuw Vermaak niet, niet tijdig of niet behoorlijk in staat aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen door overmacht, dan is Nieuw Vermaak niet aansprakelijk voor door de klant geleden schade.

.

Artikel 8: Toepasselijk recht

 1. Op deze overeenkomst tussen Nieuw Vermaak en de klant is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd.
 2. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden worden aangemerkt als vals onredelijk, dan blijven de overige bepalingen nog steeds van kracht.

 

Artikel 10: Overig

 1. Schriftelijk cursusmateriaal is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of openbaar worden gemaakt.
 2. Nieuw Vermaak behoudt zich altijd het recht om de prijzen te wijzigen of om de workshops inhoudelijk te veranderen.