Verhuur kaardmolen

Wil je graag je wol kaarden maar ben je niet in het bezit van een kaardmolen? Nieuw Vermaak verhuurt een kaardmolen van het merk Louët Standard, met een kaardbeslag van 46 tpi. Onder deze kaardmolen is een plank gezet, zodat je de kaardmolen met behulp van lijmklemmen aan vrijwel iedere tafel kunt vastmaken. Met deze kaardmolen mag je alleen gewassen schapenwol kaarden. Heb je nog geen ervaring met kaarden? In de werkbeschrijving wol bewerken (als optie mee te bestellen) staat beschreven hoe je dit kunt doen.
Huur kaardmolen €75,- per week of €12,50 per dag. Borg €100,-

De Louët kaardmolen Standard is een werkpaard. Het kaardbeslag is gemaakt van vernikkeld staaldraad op een mat van katoen en natuurrubber Met een breedte van 19 cm kunnen er vliezen tot ca. 80 gram op gekaard worden. (Afmetingen vlies: Ca. 78 x 19 cm) Ook het mengen van kleuren en vezels kan gemakkelijk op deze kaardmolen. De kaardmolen weegt 8,5 kilo.

Interesse? Aanmeldformulier kaardmolen huren

Voorwaarden verhuur kaardmolen Nieuw Vermaak

Artikel 1: Definities

 1. Verhuurder: Nieuw Vermaak in persoon Nicolien van Vliet, gevestigd in Hoogblokland, Dorpsweg 86a, KVK nummer 69250944.
 2. Huurder: de wederpartij van Nieuw Vermaak of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Nieuw Vermaak een overeenkomst sluit met betrekking tot het leveren van een kaardmolen.
 3. Overeenkomst: met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst gesloten tussen de huurder en verhuurder.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten.
 2. Alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door de huurder en verhuurder is overeengekomen, kan er afgeweken worden van deze voorwaarden.

Artikel 3: Huurovereenkomst en betaling

 1. De huurovereenkomst wordt in overleg tussen de huurder en verhuurder schriftelijk vastgelegd. Dit doet de huurder door op de website een formulier in te vullen. Elektronische berichten volstaan hiervoor ook.
 2. Door het akkoord gaan met de overeenkomst geeft de huurder tevens te kennen bekend te zijn met deze algemene voorwaarden “verhuur kaardmolen” Nieuw Vermaak.
 3. De verschuldigde betaling dient minimaal 2 dagen voor aanvang van de huurovereenkomst aan de verhuurder te zijn voldaan. Tenzij tussen beide partijen een andere regeling overeengekomen is.
 4. Bij het huren van de kaardmolen wordt een bedrag aan borg betaald. Dit bedrag wordt in kas gehouden en geretourneerd als de kaardmolen in dezelfde staat waarin het werd verhuurd wordt ingeleverd.
 5. Indien bij het inleveren van de kaardmolen gebreken worden opgemerkt die het gevolg zijn van oneigenlijk gebruik, zal de verhuurder de ontstane schade verhalen op de huurder.

Artikel 4: Omvang van het gehuurde

 1. De verhuurder stelt een goed werkende kaardmolen van het merk Louët, inclusief een borstel, pincet en 2 lijmklemmen ter beschikking aan de huurder.

Artikel 5: Annulering overeenkomst door de huurder

 1. De huurder dient een annulering schriftelijk en/of telefonisch door te geven.
 2. Annuleren van de overeenkomst kan zonder kosten tot 2 dagen voor de afgesproken aanvang van huur. Na deze termijn wordt de volledige huurprijs in rekening gebracht.

Artikel 6: Annulering overeenkomst door de verhuurder

 1. Verhuurder is gerechtigd bij niet naleving van deze algemene voorwaarden “Verhuur kaardmolen” door de huurder, de overeenkomst eenzijdig op te zeggen en het gehuurde terug te vorderen. In een dergelijke situatie kan de verhuurder niet gehouden worden aan restitutie van reeds voldane huurgelden.
 2. Na annulering van de overeenkomst door de verhuurder, wordt het te veel vooruit betaalde tarief van huur door de verhuurder uiterlijk binnen 7 dagen aan de huurder terugbetaald.

Artikel 7: Aansprakelijkheid/schade/gebreken

 1. De verhuurder draagt zorg voor het onderhoud van de kaardmolen en zal zich inspannen om mogelijke gebreken ontstaan tijdens de huurperiode te verhelpen.
 2. De huurder gebruikt de kaardmolen en toebehoren waarvoor het bestemd is; het kaarden van wol.
 3. De huurder mag de kaardmolen alleen inzetten voor eigen gebruik en niet uitlenen aan derden.
 4. De huurder meldt alle ontstane gebreken aan de kaardmolen of toebehoren zo snel mogelijk aan de verhuurder.
 5. Schades worden verrekend met de betaalde borg. Mochten de kosten hoger zijn dan het borgbedrag, dan worden de meerkosten in rekening gebracht bij de huurder.
 6. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade.
 7. In geval de verhuurder niet, niet tijdig of niet behoorlijk in staat is om aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen door overmacht, dan is de verhuurder niet aansprakelijk voor door de klant geleden schade.

Artikel 8: Toepasselijk recht

 1. Op deze overeenkomst tussen verhuurder en huurder is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd.
 2. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden worden aangemerkt als vals onredelijk, dan blijven de overige bepalingen nog steeds van kracht.

Artikel 9: Overig/inleveren kaardmolen

 1. Verhuurder behoudt zich het recht om tarieven te wijzigen.
 2. De huurder levert de kaardmolen met lege kaardrollen en alle uitgeleende toebehoren, uiterlijk op de dag van aflopen van de huurtermijn in. Bij het niet kunnen nakomen van de afspraak brengt de huurder de verhuurder hiervan minimaal 2 kalenderdagen voor de afgesproken einddatum op de hoogte. Tijdens dit contact wordt een nieuwe datum afgesproken waarop de kaardmolen wordt ingeleverd.
 3. Indien het inleveren van de kaardmolen, zonder overleg, langer dan 72 uur wordt uitgesteld, zal de verhuurder een week huur doorberekenen aan de huurder. Deze week huur wordt verrekend met de borg.
 4. Onderdelen van de kaardmolen mogen niet worden behandeld met olie of vet.
 5. De kaardmolen en de toebehoren worden op een zodanige manier vervoert dat er geen schade ontstaat tijdens het vervoer.