Verhuur atelier Dorpsweg 86a Hoogblokland.

• Het atelier is geschikt voor het geven van een workshop of cursus, als rustige werkplek of vergaderruimte.
• Er is ruimte tot 15 personen plus docent.
• Huurprijs dagdeel: (9.00 uur – 15.00 uur of 16.00 uur – 22.00 uur) €57,50 ex BTW
• Huurprijs hele dag (9.00 uur – 22.00 uur) € 80,- ex BTW
• Wil je liever een andere huurtermijn? Neem contact op met Nieuw Vermaak voor de mogelijkheden en tarieven.
• Het huurtarief is inclusief het gebruik van koffie, thee, keukenlinnen, water, verwarming en elektriciteit.
• De ruimte na gebruik bezemschoon achterlaten.

Interesse? info@nieuwvermaak.nl of bel naar 06-40682715

Algemene voorwaarden verhuur Atelierruimte Nieuw Vermaak

Artikel 1: Definities

 1. Verhuurder: Nieuw Vermaak in persoon Nicolien van Vliet, gevestigd in Hoogblokland, Dorpsweg 86a, KVK nummer 69250944.
 2. Huurder: de wederpartij van Nieuw Vermaak of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Nieuw Vermaak een overeenkomst sluit met betrekking tot het leveren van bedrijfsruimte.
 3. Overeenkomst: met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst gesloten tussen de huurder en verhuurder.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten.
 2. Alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door de huurder en verhuurder is overeengekomen, kan er afgeweken worden van deze voorwaarden.

Artikel 3: Huurovereenkomst en betaling

 1. De huurovereenkomst wordt in overleg tussen de huurder en verhuurder schriftelijk vastgelegd. Elektronische berichten volstaan hiervoor ook.
 2. Door het akkoord gaan met de overeenkomst geeft de huurder tevens te kennen bekend te zijn met deze algemene voorwaarden verhuur atelierruimte Nieuw Vermaak.
 3. De verschuldigde betaling dient minimaal 7 dagen voor aanvang van de huurovereenkomst aan de verhuurder te zijn voldaan. Tenzij tussen beide partijen een andere regeling overeengekomen is.

Artikel 4: Omvang van het gehuurde

 1. De verhuurder stelt de ruimte beschikbaar aan de huurder en draagt zorg voor het onderhoud van de ruimte, het meubilair en de aanwezige apparatuur.
 2. De ruimte is voorzien van één eigen vrije entree en een 2de vluchtweg.
 3. Eigen toilet, aanrecht met warm en koud water.
 4. Brandblusser is aanwezig.
 5. Pleisters en jodiumspray liggen in de linker lade van het aanrecht.
 6. Een AED is beschikbaar, op 200m afstand bij de dokterspost op de hoek van de Hoogbloklandseweg/Dorpsweg. De code van het slot is: 5579

Artikel 5: Annulering overeenkomst door de huurder

 1. De huurder dient een annulering schriftelijk en/of telefonisch door te geven.
 2. Annuleren van de overeenkomst kan zonder kosten tot 7 dagen voor de afgesproken aanvang van huur. Na deze termijn wordt de volledige huurprijs in rekening gebracht.

Artikel 6: Annulering overeenkomst door de verhuurder

 1. Verhuurder is gerechtigd bij niet naleving van deze algemene voorwaarden “Verhuur Atelierruimte Nieuw Vermaak” door de huurder, de overeenkomst eenzijdig op te zeggen en de huurder toegang tot het gehuurde te ontzeggen. In een dergelijke situatie kan de verhuurder niet gehouden worden aan restitutie van reeds voldane huurgelden.
 2. Verhuurder is gerechtigd bij wangedrag van de huurder, de overeenkomst eenzijdig op te zeggen en de huurder toegang tot het gehuurde te ontzeggen. In een dergelijke situatie kan de verhuurder niet gehouden worden aan restitutie van reeds voldane huurgelden, tevens zal de verhuurder kosten voortvloeiend uit wangedrag doorbelasten aan de huurder.
 3. De verhuurder zal al het mogelijke doen om het gehuurde overeenkomstig de overeenkomst voor de huurder beschikbaar en toegankelijk te hebben.
 4. De verhuurder kan worden gehouden aan een minimum opzegtermijn van 4 werkweken indien er door de verhuurder noodzaak ontstaat om de overeenkomst te wijzigen.
 5. Na annulering van de overeenkomst door de verhuurder, wordt het te veel vooruit betaalde tarief van huur door de verhuurder uiterlijk binnen 14 dagen aan de huurder terugbetaald.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. Verhuurder heeft een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van schade, die voortkomt of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
 2. Verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade ontstaan door producten en incidenten veroorzaakt door de huurder of een derde persoon. De activiteiten in de gehuurde ruimte en het gebruik van de aanwezige apparatuur vallen derhalve volledig onder de verantwoordelijkheid van de huurder.
 3. De huurder dient zich te allen tijde aan alle wettelijke en gemeentelijk voorschriften te houden. Nadrukkelijk wordt bij deze vermeld dat het de verantwoordelijkheid is van de huurder om zich op de hoogte te stellen van iedere beperkende overheidsmaatregel en zich daar aan te houden (zoals bijvoorbeeld nodig voor de Corona bestrijding). De verhuurder aanvaardt geen verantwoordelijkheid bij overtreding door de huurder of een derde persoon.
 4. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade.
 5. Huurder vrijwaart de verhuurder voor alle aansprakelijkheid van derden wegens door hen geleden schade ten gevolge van de door de huurder geleverde diensten en/of producten.
 6. In geval de verhuurder niet, niet tijdig of niet behoorlijk in staat is om aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen door overmacht, dan is de verhuurder niet aansprakelijk voor door de klant geleden schade.

Artikel 8: Toepasselijk recht

 1. Op deze overeenkomst tussen verhuurder en huurder is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd.
 2. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden worden aangemerkt als vals onredelijk, dan blijven de overige bepalingen nog steeds van kracht.

Artikel 9: Overig

 1. Verhuurder behoudt zich het recht om tarieven te wijzigen.
 2. In het gehuurde is een cementspoelbak aanwezig maar valt niet onder het gehuurde en zal niet door de huurder worden gebruikt. Deze voorziening heeft een aparte opvangbak voor het afvalwater en loopt snel over.
 3. In het gehuurde staat een koel/vrieskast opgesteld welk voor persoonlijk gebruik van de verhuurder is. De huurder mag hier in overleg mede gebruik van maken voor het koel/fris houden van zelf meegebrachte levensmiddelen.
 4. De inhoud van de kasten is eigendom van de verhuurder en mag niet door huurder gebruikt worden. Dit geldt niet voor serviesgoed, schoonmaakartikelen en eventueel anders overeengekomen tussen huurder en verhuurder.
 5. De ruimte dient schoon te worden achterlaten. Tafels nat afnemen en indien nodig, de vloer rond de tafels aanvegen. Zo lang de overheidsmaatregelen gelden zal de huurder alle gebruikte materialen en/of meubilair tevens desinfecteren.
 6. Gebruikt serviesgoed en linnengoed in een kratje op de aanrecht achterlaten, de verhuurder zal zorg dragen voor het reinigen van dit materiaal.
 7. Eventuele schade wordt door de huurder gemeld aan de verhuurder.
 8. Na gebruik zal de huurder de ruimte volledig afsluiten.