Algemene voorwaarden webwinkel Nieuw Vermaak

Versie mei 2022

Artikel 1: Definities

 1. Nieuw Vermaak: Nicolien van Vliet, gevestigd in Hoogblokland, Dorpsweg 86a, KVK nummer 69250944.
 2. De afnemer: de wederpartij van Nieuw Vermaak of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Nieuw Vermaak een overeenkomst sluit met betrekking tot het leveren van producten en/of diensten. Verder wordt verstaan onder de afnemer de opdrachtgever, organisator, initiatiefnemer, contactpersoon of bevoegd vertegenwoordiger van een organisatie of bedrijf.
 3. De overeenkomst: met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst gesloten met Nieuw Vermaak. Deze overeenkomst heeft betrekking op de producten en/of diensten van Nieuw Vermaak.
 4. De voorwaarden: onderhavige verkoop-, leverings-, en betalingsvoorwaarden.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgebrachte aanbiedingen, leveringen en diensten van Nieuw Vermaak en maken deel uit van de tussen Nieuw Vermaak en de afnemer tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Nieuw Vermaak. Deze versie is te lezen op onze website.
 3. Nieuw Vermaak heeft het recht de voorwaarden te wijzigen. Als de afnemer zich niet kan verenigen met de wijzigingen, moet hij dit schriftelijk binnen 14 dagen na invoering van de wijzigingen aan Nieuw Vermaak melden. Als de afnemer dit niet doet, gelden de gewijzigde voorwaarden.
 4. Alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door de klant en Nieuw Vermaak is overeengekomen, kan er afgeweken worden van deze voorwaarden.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar “de geest” van deze bepalingen.
 6. De Nederlands tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

Artikel 3: Tot stand komen / ontbinding van de overeenkomst

 1. De door Nieuw Vermaak aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en zoveel waarheidsgetrouw afgebeeld/beschreven. Alle aangeboden goederen/diensten worden aangeboden onder vermelding van bijbehorende prijzen inclusief BTW.
 2. De prijzen voor goederen/diensten gelden zoals deze en zolang deze op de website of in de webwinkel worden vermeld.
 3. Aan de aangeboden goederen/diensten is uitsluitend voor particuliere afnemers de wettelijke zichttermijn verbonden van 14 dagen, ingaande de dag na ontvangst van de goederen/diensten door de afnemer, tenzij anders is overeengekomen. Eventuele beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn op grond van de betreffende goederen of diensten worden altijd duidelijk in het aanbod vermeld.
  Tijdens de zichttermijn heeft de afnemer een herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om onder de volgende voorwaarden de goederen te retourneren:
 4. Tijdens de zichttermijn zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product of de verpakking. Het product wordt slechts uitgepakt of gebruikt in die mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de afnemer met het product omgaat zoals hij in een winkel zou mogen doen. Als de afnemer gebruik maakt van het herroepingsrecht is de afnemer zelf aansprakelijk voor de waardevermindering als de artikelen niet in de oorspronkelijke staat worden geretourneerd en het risico en de kosten van de retourzending.
 5. Eventueel reeds door de afnemer voldane facturen zullen in een dergelijke situatie binnen veertien dagen nadat de afnemer een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht, aan de afnemer worden terugbetaald.
 6. Wanneer afnemer de geleverde goederen na afloop van de genoemde wettelijke zichttermijn van 14 dagen niet heeft teruggezonden, is de koopovereenkomst definitief.
 7. Indien de afnemer gebruik wil maken van het herroepingsrecht dient hij dit van te voren via mail of contactformulier kenbaar te maken.
 8. Ongefrankeerde retourzendingen worden in alle gevallen geweigerd. Nieuw Vermaak is gerechtigd om kosten in rekening te brengen of slechts een gedeelte van het aankoopbedrag terug te betalen indoen het product is beschadigd of als door gebruik van het product de verkoopbaarheid is verminderd of teniet gedaan.
 9. Nieuw Vermaak kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat er een kennelijke vergissing of verschrijving is ontstaan in de aanbieding of in een deel daarvan.
 10. De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand door aanvaarding van het aanbod via de webwinkel van Nieuw Vermaak, dan wel per e-mail, schriftelijk of telefonisch en het voldoen aan de daarbij eventuele gestelde voorwaarden.

Artikel 4: Uitvoering en levering

 1. Nieuw Vermaak zal de uitvoering van bestellingen/diensten zo zorgvuldig mogelijk doen.
 2. Nieuw Vermaak zal zo goed mogelijk voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en niet in strijd zijn met de op datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 3. Als plaats van levering geldt het adres van de afnemer dat het laatst aan Nieuw Vermaak is kenbaar gemaakt. Per zending kan door de afnemer maar één afleveradres worden opgegeven.
 4. Nieuw Vermaak streeft ernaar de goederen te verzenden binnen één werkdag na ontvangst van de bestelling, mits de goederen voorradig zijn. Voorwaarde is dat niet alleen de bestelling is geplaatst, maar dat er ook betaald is. Incidenteel en in periodes van vakantie kan een langere levertijd voorkomen. Nieuw Vermaak zal proberen dit tijdig op de website aan te kondigen.
 5. Van artikelen welke we niet of niet voldoende op voorraad hebben staat de levertijd vermeld bij het artikel. Indien een besteld artikel niet op voorraad is ontvangt u van ons bericht over de te verwachten levertijd. Sommige artikelen moeten we voor u bestellen, het kan zijn dat een artikel niet meer leverbaar is. In dat geval bieden wij u een alternatief of storten wij het door u betaalde bedrag aan u terug.
 6. Het risico van beschadiging of vermissing van goederen berust tot het moment van aflevering bij afnemer bij Nieuw Vermaak.
 7. Bij bestelling van producten kunnen eventuele extra verzend- en/of behandelingskosten in rekening worden gebracht bij de afnemer. Deze kosten worden expliciet aan de afnemer vermeld bij het doen van een bestelling.
 8. Indien u uw bestelling naar een ander land dan Nederland of België wilt laten versturen verzoeken wij u om contact met ons op te nemen via onze contactpagina.

 

Artikel 5: Betalingscondities en toepasselijke aanvullende voorwaarden

 1. De afnemer is, tenzij anders is overeengekomen, verplicht het verschuldigde, volledige bedrag inclusief verzendkosten te voldoen voor levering van de goederen. Pas nadat aan de betalingscondities is voldaan, wordt een bestelling in behandeling genomen en worden goederen geleverd. Een niet volledige levering, of niet tijdige levering, verplicht Nieuw Vermaak niet tot terugbetaling van het vooruitbetaalde, mits duidelijke nieuwe leveringsafspraken worden gemaakt.
 2. Nieuw Vermaak vermeldt de algemene voorwaarden op haar website. De afnemer verklaart zich akkoord door het doen van de bestelling.
 3. Het is mogelijk om uw bestelling af te komen halen bij ons Atelier te Hoogblokland. Indien u kiest voor afhalen kunt u dit vermelden bij uw bestelling, wij nemen per e-mail contact met u op om een afspraak te maken voor het afhalen.

 

Artikel 6: Reclames/retouren en eigendomsvoorbehoud

 1. De afnemer dient direct bij aflevering de goederen te controleren op eventuele tekorten of zichtbare gebreken of beschadigingen.
 2. De afnemer dient eventuele tekorten of schade direct te melden bij de bezorger en per e-mail bij Nieuw Vermaak.
 3. Het is mogelijk om uw bestelling binnen 2 weken te retourneren, mits de artikelen niet zijn gebruikt. De verzendkosten van het retourneren zijn voor uw rekening. De retourzending dient u altijd eerst aan te melden via het mailadres info@nieuwvermaak.nl. Na ontvangst van de geretourneerde artikelen wordt het aankoopbedrag aan u teruggestort.
 4. Alle door Nieuw Vermaak geleverde goederen blijven eigendom van Nieuw Vermaak tot aan het moment van betaling door de afnemer. Het is de afnemer verboden te beschikken over de goederen die eigendom zijn van Nieuw Vermaak.
 5. Als de afnemer zijn betalingsverplichtingen niet of niet behoorlijk nakomt, of als blijkt dat de afnemer niet aan zijn betalingsverplichting kan of zal voldoen, is de afnemer verplicht de aan Nieuw Vermaak toebehorende zaken op mondeling of schriftelijk verzoek aan Nieuw Vermaak terug te geven.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. De afnemer is verplicht de voorschriften inzake de wijze van opslag en behandeling van geleverde goederen in acht te nemen en zodanige maatregelen te nemen waarmee eventuele schade aan de goederen zoveel mogelijk wordt beperkt.
 2. Als Nieuw Vermaak aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van Nieuw Vermaak beperkt tot maximaal éénmaal de factuurwaarde van de order of boeking, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. De aansprakelijkheid van Nieuw Vermaak is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 4. Nieuw Vermaak is nooit aansprakelijk jegens afnemer of derden voor indirecte en/of gevolgschade die voortvloeit uit de overeenkomst van welke aard dan ook, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Nieuw Vermaak.

 

Artikel 8: Privacy

 1. De persoonsgegevens, en indien van toepassing de bedrijfs/organisatiegegevens, van de afnemer worden opgenomen in het klantenbestand van Nieuw Vermaak. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het leveren van de goederen en diensten waarvoor deze gegevens zijn verstrekt en voor het verstrekken van informatie aan de afnemer welke in het verlengde hiervan liggen. Nieuw Vermaak gaat vertrouwelijk om met deze gegevens en zal ze niet aan derden ter beschikking stellen.
 2. Nieuw Vermaak houdt zich aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

 

Artikel 9: Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten tussen Nieuw Vermaak en de afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.